คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การตรวจสอบพัสดุประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
70
21 ธ.ค. 2563
2 แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
112
14 ต.ค. 2563
3 คู่มือการปรับเงินเดือนเต็มขั้นของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
60
08 ก.ค. 2563
4 คู่มือการเลื่อนระดับอาวุโสและชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
13 มิ.ย. 2563
5 คู่มือการคำนวณเงินบำเหน็จบำนาญพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
65
13 พ.ค. 2563
6 สายงานที่เกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
07 มี.ค. 2563
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
13 ม.ค. 2563
8 คู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
154
14 พ.ย. 2561
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
126
14 พ.ย. 2561
10 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/การขอมีบัตรความพิการ/การขอรับเงินผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง สำหรับตำบลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
240
14 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.